Så här jobbar vi på Söderbymalmsskolan

Fasaden på Söderbymalmsskolan. Fasaden på Söderbymalmsskolan. Foto: In3prenor

Söderbymalmsskolan ska vara en trygg skola med fokus på kunskap. Vi har ett omfattande stöd för våra elever. Det gäller allt från behöriga lärare och läxhjälp till elevdator och välutrustade lokaler. För att utvecklas tillsammans med eleverna använder vi oss av en samtalsmetod som kallas för CPS. Den utgår från att alla barn gör rätt om de kan.

Trygghet

Trygghet och arbetsro är grundförutsättningar för att kunna tillgodogöra sig kunskap. På Söderbymalmsskolan arbetar vi för att alla elever ska få mycket goda möjligheter att uppnå sina mål och drömmar i livet. Våra ledord för framgång grundar sig i ansvar, respekt, trygghet, inflytande och gemenskap - ARTIG. All personal har fokus på dessa ledord så att alla elever får en lärorik och utvecklande tid på vår skola. Söderbymalmsskolan har ett aktivt trygghetsteam som arbetar förebyggande med eleverna.
Om trygghetsarbetet

Samtalsmetoden CPS

På Söderbymalmsskolan har vi en gemensam elevsyn som utgår från att alla elever vill göra sitt bästa och att "alla elever gör rätt om de kan". För att tillsammans med elever hitta lösningar på utmanande situationer, till exempel konflikter, använder vi en samtalsmetod som heter CPS, Collaborative and Proactive Solutions.  
Om CPS (på sidan om trygghetsarbetet)

Elevstöd

För elever som önskar finns studiestöd varje eftermiddag samt extra studiestöd av Stiftelsen Läxhjälparna två eftermiddagar i veckan. Söderbymalmsskolan erbjuder gratis frukost till eleverna varje morgon kl. 07.30 - 08.00.

Alla elever har två mentorer som tillsammans ansvarar för elevens välmående och goda studieresultat. Mentorer ansvarar för att ha motiverande samtal, följa upp närvaro och samarbeta med vårdnadshavare. Elever som av någon anledning måste komplettera sina skoluppgifter får på mentorstiden stöd att genomföra det. För att utvecklas optimalt följer mentorer och arbetslagsledare regelbundet upp varje elevs resultat och kunskapsutveckling. Under mentorstiden har klassen klassråd och gemensamma diskussioner för att skapa en god studiekultur.

Undervisning och kollegialt lärande

Lärarbehörigheten är hög. Skolan har alltid lärarledda lektioner, arbetar med moderna läromedel och har undervisning i välutrustade och anpassade lokaler. Lärare måste hela tiden utveckla sin undervisning, vilket sker på Söderbymalmsskolan genom att lärarna diskuterar lärande och lärandeprocesser. På Söderbymalmsskolan arbetar lärarna i årskursarbetslag och samplanerar lektioner och utvärderar dem tillsammans med sina lärarkollegor. Skolledningen följer upp skolans resultat och leder skolans förbättringsarbete tillsammans med förstelärare, IKT-grupp, arbetslagsledare och elevråd. Söderbymalmsskolan har en mycket aktiv IKT-grupp, som träffas varje vecka för att arbeta med att utveckla skolan inom IT. På Söderbymalmsskolan arbetar all personal för att det i varje klassrum skall vara god arbetsro och att alla elever lyssnar på vuxna på skolan. Söderbymalmsskolan har en handlingsplan för när elever eventuellt stör arbetsron.

Egen elevdator

Alla elever på Söderbymalmsskolan har en Chromebook under sina tre år hos oss. Datorn ska vara laddad och följa med till skolan varje dag. Alla våra elever använder sin personliga Chromebook för att söka ny kunskap, föra all dokumentation samt kommunicera med sina lärare kring sin utveckling. Alla elever får i årskurs sju en grundutbildning som bland annat belyser god nätetik, skapa struktur i sparade dokument samt lär eleven att använda de vanligaste applikationerna i Google Workspace.

IT på Söderbymalmsskolan

På Söderbymalmsskolan använder vi oss av två digitala skolplattformar, med egna specifika användningsområden - Schoolsoft och Google Workspace.

Schoolsoft

Här kan vårdnadshavare och elev följa elevens utveckling i form av återkoppling via ämnesmatriser. Här publiceras resultat på till exempel prov och inlämningsuppgifter. Elevernas betyg publiceras även här. Söderbymalmsskolan använder Schoolsoft också för sjukanmälan av elev. Sjukanmälan görs före kl. 08,00 alla dagar eleven är sjuk. Provschema för eleverna publiceras i Schoolsoft. I Schoolsoft kommunicerar vårdnadshavare och elever med skolans pedagoger. För att använda Schoolsoft behövs en inlogg och lösenord, vilket hanteras via en blankett av skolans expedition.

Google Workspace

Söderbymalmsskolans pedagoger arbetar i Google Workspace-miljön, främst via Google Classroom som plattform för arbetsuppgifter, formativ feedback, instruktioner och projekt med eleverna. Här lämnar eleverna in sina arbeten för formativ och summativ bedömning. Elevens alla arbetsuppgifter samlas därmed på ett och samma ställe i elevernas datorer, lätt att hitta och finns alltid med eleven till lektionerna datorn.

Detta kan du som vårdnadshavare göra för att stödja ditt barns skolgång

  • Fråga ofta vad ditt barn har lärt sig i skolan
  • Meddela ditt barns mentor eller ämneslärare i varje ämne om du upplever att ditt barn har svårt att hitta lärarens dokumentation för läxor, prov med mera
  • Uppmuntra ditt barn att gå på studiestöd om ditt barn behöver hjälp med läxor eller med att träna inför prov. Studiestöd erbjuds på skolan varje dag.
  • Följ ditt barns utveckling i Schoolsoft
  • Kom till de möten som skolan erbjuder
  • Ring och rådfråga skolsköterska, kurator eller studie- och yrkesvägledare, SYV, om du är bekymrad över något specifikt rörande ditt barns skolsituation.

Senast uppdaterad: 26 januari 2022