Trygghet, studiero och inflytande

Foto: Olof Holdar

För att kunna prestera på topp behöver våra elever trygghet, studiero och inflytande i skolan. Det är något Söderbymalmsskolan arbetar aktivt med via olika metoder.

Trygga elever

Hela 96 procent av Söderbymalmsskolans elever känner sig trygga enligt vår egen enkät (2021). Vårt mål är att 100 procent av eleverna ska känna att Söderbymalmsskolan är en trygg arbetsplats.

Trygghetsteam

Vi har ett trygghetsteam bestående av både lärare, kuratorer och skolsköterska som arbetar förebyggande, bland annat utefter vårt motto ARTIG som står för ledorden Ansvar, Respekt, Trygghet, Inflytande och Gemenskap.

Teamet arbetar aktivt genom att finnas bland eleverna på raster, samtal i tjej- och killgrupper, Söderbymalmsskolans dagar som är temadagar och kopplat till ARTIG. Vårt trygghetsteam agerar direkt om de får kännedom om att något har hänt bland eleverna. Genom klassråds- och elevrådsmöten möjliggörs elevinflytande.

Hälsosamtal

Skolsköterskan håller enskilda hälsosamtal med eleverna i årskurs sju. Vi vet att kunskap uppnås bäst när man känner sig trygg och Söderbymalmsskolan är en trygg skola med fokus på kunskap.

Studiero

Trygghet och arbetsro är grundförutsättningarna för att kunna tillgodogöra sig kunskap. Vårt trygghetsteam agerar direkt om de får kännedom om att något hänt bland eleverna. Undervisande lärares arbete med CPS resulterar i en bättre arbetsro i klassrummet.

CPS - Collaborative and Proactive Solutions

På Söderbymalmsskolan har vi en gemensam elevsyn som utgår från att alla elever vill göra sitt bästa och att "alla elever gör rätt om de kan". För att hjälpa elever i olika situationer använder vi en metod som heter CPS (Collaborative and Proactive Solutions) skapad av Dr Ross Greene. Denna samtalsmetod bygger på ett låg-affektivt, empatiskt bemötande och syftar till att skapa gemensamma lösningar som stärker elevens förståelse och förmåga att hantera olika situationer både i nuet och i framtiden. CPS är en av skolans pågående utvecklingsområden där det sker en kontinuerlig fortbildning av personalen. Undervisande lärares arbete med CPS ger bättre arbetsro i klassrummet.

Inflytande

Elever som upplever att de är med och bestämmer om, och beslutar hur olika arbetsområden skall läras in och examineras ger sig med en större entusiasm in i en arbetsuppgift. En engagerad elev känner en större lust att färdigställa en arbetsuppgift på bästa sätt, vilket ger ett bättre och högre studieresultat.

Varje klass håller klassråd på mentorstid och två klassrådsrepresentanter för frågor från varje klass vidare till skolans elevråd. Elevrådet arbetar tillsammans med en lärare och frågor förs fram till ledningen för skolan. Elevrådet träffar också regelbundet rektor på skolan. Genom att driva frågor i sin klass och via Söderbymalmsskolans elevråd kan alla elever påverka hur vi har det på vår skola.

Senast uppdaterad: 25 januari 2022