Trygghetsteam

Söderbymalmsskolans Trygghetsteam arbetar aktivt, snabbt och nära elever och mentorer.

Söderbymalmsskolans Trygghetsteam består av kuratorer, lärare och vår skolsköterska som arbetar förebyggande, bland annat utifrån skolans ledord ARTIG (Ansvar, Respekt, Trygghet, Inflytande och Gemenskap). Trygghetsteamet arbetar aktivt och relationsskapande genom att bland annat finnas för eleverna, och bland eleverna på rasterna. Trygghetsteamet arbetar även med att stärka relationen med våra elever i skolan och med tryggheten för våra elever runt hela skoldagen.

Förutom trygghetsteamet jobbar även mentorerna, elevhälsoteamet och övrig personal med relationsskapande och förebyggande arbeten på raster och på lektioner. Detta görs dels genom mentorsarbeten med stöttande samtal mellan mentor och elev samt genom samarbetsövningar med eleverna för att öka gemenskapen inom klasserna. Skolan har också “Söderbymalmsskolans dag” där aktiviteter genomförs för ökad gemenskap över årskurserna. 

Våra tidigare erfarenheter från arbete i skolan säger oss att en framgångsfaktor för att elever ska lyckas med sina studier är att vi skapar en skola som är trygg. I en trygg skola för alla, lär och utvecklas eleverna både pedagogiskt och socialt på allra bästa sätt. Detta uppnår vi genom ett samarbete med, och i nära kontakt med vårdnadshavare. Det är viktigt att vi tillsammans arbetar aktivt för elevens utveckling. På Söderbymalmsskolan arbetar vi för att ha en god kommunikation med vårdnadshavare gällande barns skolgång. För att utvecklingen ska vara positiv är det önskvärt från skolans sida att ni, som vårdnadshavare, dagligen kommunicerar med era ungdomarna om vad som händer i, och runt skolan. 

Vi arbetar med tonåringar som växer och utvecklas. En del av skolans, och Trygghetsteamets, uppdrag är att arbeta med att utveckla elevernas kunskaper. Kunskaper som kan handla om alltifrån värderingar, fostran, till konflikt-hantering och andra grundläggande värden som är bra att ha med sig genom livet (se nedan). I skolmiljön möter eleverna andra tonåringar i samma ålder och ibland uppstår situationer som eleverna inte riktigt har räknat med. Trygghetsteamet reagerar, agerar och arbetar snabbt tillsammans med mentorer vid alla eventuella konflikter alt. kränkningar mellan elever. Ett lyckosamt arbetssätt för att snabbt lösa och komma till rätta med olika situationer som uppstått. Teamet har ett mycket nära samarbete med skolans mentorer.       

Ni är alltid välkomna att höra av er till Trygghetsteamet via mail eller telefon. Kontaktuppgifter hittar ni under fliken “Kontakta oss”.

Utdrag från Skolverket, Läroplan 1/7, 2018

Utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. Var och en som verkar inom skolan ska också främja aktning för varje människas egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö.

Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet mellan människor är de värden som skolan ska gestalta och förmedla.

Skolan ska gestalta och förmedla de värden och rättigheter som uttrycks i FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen).

Utbildningen ska utgå från vad som bedöms vara barnets bästa och eleverna ska få kännedom om sina rättigheter.

Skolans uppgift är att låta varje enskild elev finna sin unika egenart och därigenom kunna delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet.

Senast uppdaterad: 20 augusti 2021