Organisation och ledning

Söderbymalmsskolan leds av en ledningsgrupp bestående av rektor, biträdande rektorer och intendent. I ledningsgruppen ingår även arbetslagsledare.

Ledningsgrupp

  • Rektor Therese Gärde
  • Biträdande rektor Elisabeth Hanse
  • Biträdande rektor/intendent Jenny Lundberg

Söderbymalmsskolan arbetar i årsarbetslag

  • Arbetslag 7
  • Arbetslag 8
  • Arbetslag 9
  • Lärstudio
  • Förberedelseklass 

Arbetet i arbetslagen leds av en arbetslagsledare som har ansvaret för driften samt det systematiska kvalitetsarbetet. Arbetslagsledaren har en tydlig uppdragsbeskrivning.

Varje klass har två mentorer som träffar eleverna minst en gång varje vecka. Mentorernas uppdrag är bland annat att vägleda eleverna i skolarbetet samt att ha den huvudsakliga kontakten med vårdnadshavare.

På Söderbymalmsskolan finns en skolsköterska, kuratorer och en studie- och yrkesvägledare (SYV) samt en trygghetsansvarig som deltar i skolans elevhälsoteam. På skolan finns även ett trygghetsteam.

Skolan har en specialpedagog och en speciallärare. En vaktmästare har ansvar för att sköta den fysiska miljön.

Senast uppdaterad: 23 augusti 2021