Vision och värdegrund

Foto: Mostphotos

Söderbymalmsskolan - En trygg skola med fokus på kunskap.

Vision

Söderbymalmsskolan är en skola för alla. På Söderbymalmsskolan
skapar och vårdar vi goda relationer eftersom goda relationer skapar
motivation och engagemang.

Söderbymalmsskolans elever har god kunskap om omvärlden och är
väl förberedda inför fortsatta studier. Söderbymalmsskolans elever är
rustade för att tillsammans med andra människor ingå i och delta i
att utveckla ett demokratiskt och hållbart samhälle.

Söderbymalmsskolans elever tar stort ansvar för sina studier och
visar varandra respekt. Söderbymalmsskolans elever har inflytande
över sina studier och sin skolmiljö. Alla på Söderbymalmsskolan
känner gemenskap och trygghet.

Mål

Skolans övergripande mål är att utbilda ungdomar till kunniga, självständiga och ansvarstagande individer. Söderbymalmsskolans elever går ut årskurs nio med gymnasiebehörighet och väl förberedda för fortsatta studier.

Strategi

För att utvecklas optimalt följer mentorer och arbetslagsledare regelbundet upp varje elevs resultat och kunskapsutveckling. Skolledningen följer upp skolans resultat och leder skolans förbättringsarbete tillsammans med förstelärare, IKT-gruppen och elevrådet.

Alla elever har två mentorer. Mentorerna ansvarar för att ha motiverande samtal med eleverna, följa upp närvaro och samarbeta med vårdnadshavare. Under mentorstiden har klassen klassråd och gemensamma diskussioner för att skapa en god studiekultur. Elever som av någon anledning inte genomfört uppgifter får på mentorstiden stöd av sina mentorer att slutföra sina arbetsuppgifter.

På Söderbymalmsskolan samplanerar lärare lektioner och utvärderar dem tillsammans med andra lärare på skolan. Lärare måste hela tiden utveckla sin undervisning, vilket sker genom att diskutera lärande och lärandeprocesser.

Senast uppdaterad: 15 juni 2021